plus Polkomtel, operator sieci Plus GSM, wprowadza od 1 lipca nowy regulamin usług telekomunikacyjnych i już od jakiegoś czasu rozsyła do swoich abonentów informacje o możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu bez ponoszenia kar umownych. Wypowiedzenie umowy bez konsekwencji uzyskają wszyscy klienci abonamentowi oraz mobilnego internetu iPLUS, którzy podpisali swoje umowy przed 4 maja. Ważną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, iż Operator zawiadamia klienta, że brak informacji o nieakceptacji nowego regulaminu w terminie 7 dni od końca terminu płatności rachunku, z którym została wysłana informacja, równoznaczne jest z jego akceptacją. Wypowiedzenie umowy z powodu nie akceptacji regulaminu nie blokuje możliwości przeniesienia numeru do innego operatora. Sam regulamin zaś został zmieniony na korzyść klienta i ten właśnie fakt ma sprawić, że zerwanie umowy będzie nieopłacalne.

A oto i cytat:

Zmiany Regulaminu obejmują m.in.:
• zwiększenie wymiaru odszkodowania, które przysługiwać będzie Klientom Polkomtel S.A. z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych,
• szczegółowe zdefiniowanie zasad pobierania przez Polkomtel S.A. zaliczki na poczet najbliższego
rachunku telefonicznego,
• przeniesienie z Cennika do Regulaminu szczególnie istotnych kwestii dotyczących zdefiniowania
wysokości kwoty kaucji, której wpłaty Polkomtel S.A. może żądać w przypadkach naruszenia
postanowień Regulaminu,
• doprecyzowania zasad postępowania reklamacyjnego.

oraz kolejny fragment (cytat) dotyczący cennika:

Ponadto w związku z rezygnacją przez Polkomtel S.A. od dnia 1 kwietnia 2009 r. z naliczania opłat za
usługi:
• blokada połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności za rachunek telefoniczny,
• zawieszenie wszelkich usług telekomunikacyjnych z tytułu przekroczonego terminu płatności
za rachunek telefoniczny,
• aktualizacja Cennika polegać będzie na usunięciu przedmiotowych opłat z Cennika.

W tym momencie nasuwa mi się pytanie: Co dla kogo jest opłacalne? Ale na nie odpowiedzieć będzie musiał już sam klient. Aktualnego regulaminu należy szukać zawsze na witrynie Operatora: plusgsm.pl